پاسخ استخاره

پاسخ استخاره شما:نتیجه استخاره : انجام نده

نتیجه کلی استخاره : بد است تباهی و گمراهی نصیبتان خواهد شد حتما ترک کنید.

نتیجه استخاره ازدواج : در این ازدواج خبری نیست اگر دنبال آبرو ریزی و دردسر می گردید اقدام کنید و الا ترک کنید.

نتیجه استخاره معامله : سودی نصیبتان نخواهد شد که هیچ باعث حرف و حدیث مردم و آبرو ریزی هم خواهد شد.

سوره انعام

آیه 74

سوره انعام
سوره انعام
137
138
ترجمه فارسی سوره

تکرار استخاره آنلاین

جهت بازگشت به صفحه استخاره آنلاین با قرآن لطفا روی تصویر زیر اشاره کنید.

استخاره آنلاین